skip to Main Content

Věřitel

Věřitel je osoba, která poskytla finanční prostředky a vznikla jí pohledávka za dlužníkem. Věřiteli je dlužník povinen hradit svůj dluh.

Dlužník

Dlužník je osoba, která má povinnost uhradit svůj závazek vůči věřiteli. Tato povinnost vzniká na základě závazkového právního vztahu. Dlužník má dluh za věřitelem.

Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva je smlouva, co mezi sebou uzavřeli dlužník a věřitel. Obsahuje jejich identifikaci, částku úvěru, úrokovou sazbu, poplatky, dobu splatnosti a veškerá práva a povinnosti dlužníka i věřitele, související se sjednaným obdobím. Může obsahovat též účel úvěru, měnu, úrokové období nebo zajištění.

Registr dlužníků

Jedná se o databázi, které eviduje osoby a organizace s neuhrazenými závazky (ať už jsou po splatnosti či nikoliv). Některé registry obsahují také pozitivní informace. Registr dlužníků neboli úvěrový registr funguje na principu shromažďování informací od věřitelů a jejich následného sdílení mezi další věřitele. V Čechách působí Centrální registr úvěrů, Solus, Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací.

Potvrzení o výši příjmu

Jestliže žádáte o půjčku s doložením příjmu, budete potřebovat potvrzení, kterým prokážete, že jsou vaše příjmy dostatečné. Může se jednat o formulář zpracovaný vaším zaměstnavatelem, který vám k vyplnění předá věřitel. Pokud podnikáte, tak jako potvrzení dodáte ověřenou kopii daňového přiznání.

Bezdlužnost

Bezdlužností se v oblasti půjček a úvěrů rozumí bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Její doložení vyžadují některé banky a soukromé finanční společnosti. Vyjadřuje, že aktuálně nemáte žádné dluhy vůči dané organizaci.

RPSN

RPSN je roční procentuální sazba nákladů. Vyjadřuje celkovou cenu úvěru, tedy nejen samotný úrok, ale také další související poplatky (například poplatek za sjednání nebo vedení úvěru). Jedná se o procentuální sazbu za jeden rok. Využívá se pro zhodnocení výhodnosti půjčky.

Úroková sazba

Úroková sazba vyjadřuje cenu peněz, tedy navýšení sjednané půjčky za určité období (nejčastěji za rok nebo měsíc). Musí být předem stanovena v úvěrové smlouvě, aby dlužník věděl, kolik má věřiteli za půjčku zaplatit. Využívá se fixní a variabilní úroková sazba. Fixní je pevně stanovená na určité období, variabilní se může měnit i každý den.

Bonita žadatele

Bonita žadatele vyjadřuje finanční situaci klienta, především jeho schopnost včas a řádně hradit své závazky. Banky i soukromé finanční společnosti s ní pracují při schvalování žádostí a ovlivňuje ji celá řada faktorů (věk, příjem, vzdělání atd.). Čím je bonita vyšší, tím klient představuje nižší riziko a bonitní klienti tak zpravidla dostávají zajímavější nabídky.

Datum splatnosti

Den, ve který musí být splátka půjčky nejdéle připsána na účet věřitele nebo uhrazena v hotovosti. Nejedná se tedy o datum, kdy splátka odejde z vašeho účtu.

Předčasné splacení půjčky

Některé půjčky je možné splatit i předčasně. Znamená to, že úhradu celé dlužné částky provedete dříve – před datem splatnosti poslední splátky. Předčasné splacení doporučujeme konzultovat s věřitelem. Ne vždy je totiž možné zdarma – aniž by vám byly účtovány další poplatky.

Refinancování

Při refinancování se stávající úvěr nahrazuje novým produktem. V praxi to funguje tak, že se doplatí současnému věřiteli a jeho pohledávku vůči dlužníkovi převezme věřitel nový, který například nabídne výhodnější podmínky než ty, za nichž byla původní půjčka sjednána. Refinancování nemusí být vždy výhodné – pokud by vám za předčasné splacení byly účtovány další poplatky, tak je lepší počkat na konec fixace úrokové sazby.

Konsolidace

Termínem konsolidace se rozumí sloučení více půjček do jedné, případně jejich převedení k jedné bance či finanční společnosti. Při konsolidace může klient dosáhnout na výhodnější podmínky a především sjednotit termíny splácení a ulehčit si tak administrativní činnost. Zároveň je možné upravit celkovou výši úvěru a jeho splátek.

Splátka půjčky

Splátka půjčky je domluvená částka dle úvěrové smlouvy, která se odvádí k určitému dnu v měsíci nebo ke konkrétnímu datu na účet věřitele. U některých půjček je možné také hotovostní splácení. Úhrada splátky se provádí v určitém časovém intervalu, ke dni splatnosti již musí být peníze u věřitele.

Splátkový kalendář

Poskytovatel úvěru sestavuje svému klientovi na míru splátkový kalendář. Zahrnuje informace o tom, jakou splátku a k jakému datu je nutné uhradit. Splátkový kalendář byste měli vidět již při návrhu úvěrové smlouvy.

Půjčka

Půjčka představuje peněžitý závazek, který uzavírá klient s poskytovatelem. Základním dokumentem k půjčce je úvěrová smlouva. Ta detailně upravuje podmínky půjčky a práva i povinnosti obou zúčastněných stran. Dlužník se zavazuje k tomu, že půjčku splatí včetně veškerých úroků a dalších poplatků účtovaných do sjednané doby splatnosti.

Akontace

Akontace je označení pro první mimořádnou splátku kupní ceny. Nesetkáte se s ní ani tolik v oblasti půjček, jako u splátkového prodeje nebo finančního leasingu. Po úhradě akontace se stanovuje výše dalších splátek a úroky. Čím vyšší zaplatíte akontaci, tím budou vaše další splátky nižší a dosáhnete i na příznivější úrokovou sazbu.

Automatické revolving

Automatický revolving představuje automatické navýšení úvěru, které nabízejí vybrané banky či finanční společnosti. Většinou je možný až po splacení určité částky stanovené v úvěrové smlouvě. Jeho výhodou je, že se nemusí znovu sepisovat smlouva a ani se nevyžaduje opětovné doložení nezbytných dokladů a potvrzení.

Cena půjčky

Cena půjčky se skládá z vypůjčené jistiny, úroků a dalších poplatků, které je dlužník povinen uhradit v průběhu splácení své půjčky. Zahrnuje tedy veškeré náklady a lze díky ní snadno určit, jak byla půjčka výhodná.

Exekuce

Exekuce představuje zabavení hmotného majetku neboli hmotné vymáhání, které nařídí soud většinou proto, že dlužník dlouhodobě neplní své závazky. Pro věřitele je pak exekuce poslední možností, jak získat zpět své peníze. Většina bank a finančních společností proto půjčky klientům v exekuci neposkytuje.

Insolvence

Za insolvenci se označuje platební neschopnost dlužníka. Setkat se můžete také s termínem úpadek, během kterého není dlužník schopen hradit své závazky vůči věřitelům. Po vyhlášení insolvence následuje insolvenční řízení, které přináší různé způsoby řešení.

Směnka

Směnka neboli blankosměnka je cenný papír, který se využívá k zajištění půjčky. Prokazuje, že závazek dlužníka je vymahatelný věřitelem. Pokud si sjednáte půjčku na směnku, nabídnete tak další možnost ručení a může se stát, že půjčku snáze získáte.

Ručení

V případě nedostatečné bonity vyžaduje poskytovatel půjčky po klientovi další ručení, například třetí osobou nebo nemovitým majetkem, které zajistí, že svou půjčku splatí. Pokud by ji nesplatil, může být dluh vymáhán po ručiteli a zástava být zpeněžena na úhradu dluhu. S ručením se můžeme setkat u půjček na částku 100 000 Kč a vyšší. Není však podmínkou pro jejich poskytnutí. Některé společnosti ručení nevyžadují.

Ručitel

Ručitel je osoba, která ručí za závazky dlužníka tehdy, pokud on není schopen svou půjčku splácet. To znamená, že má povinnost splácet půjčku v případě, že dlužník nehradí své splátky. Ručitel se vyžaduje pouze u některých půjček.

Spoludlužník

Spoludlužník je osoba, po níž může věřitel stejně jako po dlužníkovi požadovat úhradu svých pohledávek. Na rozdíl od ručitele spoludlužník má povinnost platit dluh s dlužníkem věřiteli společně a nerozdílně. Věřitel se tak může obrátit na kteréhokoliv spoludlužníka a po něm vyžadovat úhradu svých pohledávek.

Účel půjčky

Půjčka může být poskytnuta s doložením účelu čerpání finančních prostředků i bez doložení. Účelové půjčky se poskytují třeba na auto, na domácnost nebo na rekonstrukci. Při jejich čerpání je nutné předložit určité doklady. Neúčelovou půjčku lze využít na cokoliv.

Upomínka

Jestliže dlužník nesplácí svou půjčku, bude mu doručena upomínka k úhradě splátky. Tato upomínka se většinou doručuje poštou. Než bude na dlužníka podána žaloba za neplacení k soudu, musí mu být doručena předžalobní upomínka.

Způsob splácení

Způsob splácení půjčky může být stanoven v úvěrové smlouvě. Věřitel by vám měl přidělit unikátní číslo – symbol, pod kterým budete půjčku hradit. Splácení může probíhat převody z účtu, inkasem ze strany poskytovatele nebo v hotovosti. Půjčka se splácí jednorázově nebo většinou v pravidelných týdenních nebo měsíčních splátkách.

Zástava

Jako zástava se nejčastěji využívá movitý nebo nemovitý majetek dlužníka, který v případě nesplácení má věřitel právo zpeněžit a využít na úhradu své pohledávky. Na zastavenou věc či nemovitost je nutné zpracovat zástavní smlouvu.

Smluvní pokuta

Pokuta, která může být dlužníkovi účtována v případě nesplnění nebo porušení podmínek vyplývajících z úvěrové smlouvy. Smluvní pokuta může být stanovena procentem z dluhu nebo konkrétní částkou. Tyto detaily musí být uvedeny v úvěrové smlouvě.

Pojištění schopnosti splácet

Toto pojištění si můžete sjednat u vybraných bank či finančních společností ke svému úvěru. Dlužníka ochrání před výpadkem příjmů z důvodu ztráty zaměstnání, dlouhodobé nemoci nebo úrazu. Podmínky pojištění jsou vždy individuální, ošetřené v konkrétní smlouvě k pojistce.

Zástavní právo

Toto právo se využívá k zajištění pohledávky věřitele, kterou má za dlužníkem, a to včetně úroků a dalších poplatků. Vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi věřitelem a zástavcem. Osoba zástavce a dlužníka nemusí být shodná. Zástavní právo se v oblasti úvěrů nejčastěji váže na nemovitost a zapisuje se katastru nemovitostí. Pohledávka se zajišťuje pro případ, že by ji dlužník neuhradil.

Jistina

Jistina je částka, kterou si dlužník půjčuje u věřitele. Při sjednání půjčky se na jistinu váží úroky a poplatky, které pak tvoří celkovou cenu půjčky. Jak se úvěr splácí, jistina se snižuje a tento termín se využívá též pro označení aktuálního zůstatku. Její splátky jsou konstantní nebo anuitní – ty se využívají častěji a znamená to, že se ve splátce mění poměr jistiny a úroků.

Bezhotovostní půjčka

Bezhotovostní půjčka se poskytuje na bankovní účet dlužníka, který zadá v žádosti o půjčku. Banky často požadují, aby běžný účet pro půjčku byl zřízen u nich. Nebankovní finanční společnosti zase často potřebují verifikaci bankovního účtu, kterou zajistíte převodem 1 Kč na účet věřitele.

Hotovostní půjčka

Hotovostní půjčka se poskytuje v hotovosti. Může být vyplacena na ruku na pobočce nebo obchodním zástupem. Kromě výplaty peněz na ruku přichází také v úvahu jejich zaslání klientovi poštovní poukázkou, která mu přijde do schránky a on si ji vybere na libovolné pobočce České pošty.

Čerpání půjčky

Čerpání půjčky probíhá na základě podmínek úvěrové smlouvy. Může být jednorázové či postupné. Setkáváme se také s čerpáním účelovým a neúčelovým.

Dluh

Dluh v případě půjček představuje celkovou částku, kterou se dlužník zavazuje uhradit věřiteli ve sjednaném termínu. Má povinnost uhradit celou jistinu včetně úroků a dalších poplatků. Pro dlužníka je dluh závazkem a pro věřitele pohledávkou.

Fixace úrokové sazby

Úroková sazba může být pevně stanovena na určité období. Tím může být celá doba splatnosti úvěru nebo 1 rok, 3 roky, 5 let i více (například v případě hypotečních úvěrů). Během fixace odvádíte z dlužné částky stále stejnou úrokovou sazbu. Po skončení tohoto období vám poskytovatel nabídne sazbu novou.

Oddlužení

Oddlužení je jedním ze způsobů, jakým lze řešit osobní úpadek neboli insolvenci. Během oddlužení dochází k odpuštění nebo pouze ke snížení dluhů, které musí dlužník dále ze svého příjmu povinně splácet.

Odhad nemovitosti

Pokud požádáte o hypoteční úvěr nebo o jiný úvěr zajištěný nemovitostí, budete potřebovat odhad její hodnoty. Provádí ho většinou pracovník banky či společnosti nebo externí odhadce. Ten zpracuje takový odhad, který vypoví o současné tržní hodnotě nemovitosti.

Osobní bankrot

Osobní bankrot je možností, jakou lze vyřešit osobní úpadek – insolvenci. Může ho vyhlásit pouze fyzická osoba, které bude následně stanoven splátkový kalendář pro její dluhy. Do pěti let musí být tato osoba schopná splatit nejméně 30 % z dlužné částky a během osobního bankrotu ji k životu musí postačit pouze nezabavitelné minimum.

Splátkové období

Každý úvěr má nějaké splátkové období. Nejčastěji je měsíční, případně se můžeme setkat ještě s obdobím týdenním. Během něj musí dlužník uhradit splátku půjčky věřiteli.

Úvěrový rámec

Úvěrový rámec představuje maximální výši půjčky, kterou věřitel poskytuje. Limit je stanoven v úvěrové smlouvě a klient ho nemusí vyčerpat celý. S nedočerpáním úvěru se většinou nepojí žádné zvláštní poplatky.

Mikropůjčka

Mikropůjčka neboli mikroúvěr je půjčka na malý finanční obnos, který se poskytuje s krátkodobou splatností. Částka zpravidla nepřevyšuje 20 000 Kč a úvěrový limit půjčky se průběžně s každou žádostí může navyšovat. Doba splatnosti je jednorázová a činí většinou maximálně 30 dní.

Splatnost půjčky

Splatnost půjčky představuje počet týdnů či měsíců, během kterých musí dlužník vrátit celou dlužnou částku věřiteli. Splatnost u mikropůjček se většinou stanovuje na 30 dní, u dalších typů úvěrů na 12, 24, 36, 48 a více měsíců. V případě hypotečních úvěrů můžeme hovořit o splatnosti v letech. Hypotéky se standardně uzavírají na 10 až 40 let.

Back To Top